Ocenenie

Čo je to Cena regiónov?

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vyhlasuje ocenenie Cena regiónov v snahe podporiť, zviditeľniť a poďakovať aktívnym obyvateľom v regiónoch Slovenska. Verejné celoštátne ocenenie pre jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov.

Štatút ocenenia

čl. 1 / Preambula

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (ďalej len “SK8”), so sídlom Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 42053315, v snahe podporiť aktívnych obyvateľov v regiónoch Slovenska, zviditeľniť ich výsledky a verejne im poďakovať, udeľuje Cenu regiónov (ďalej len “ocenenie”).

čl. 2 / Organizátor ocenenia

 1. Ocenenie ”Cena regiónov” vyhlasuje, organizuje a udeľuje SK8 v spolupráci so samosprávnymi krajmi.
 2. Oficiálnou webovou stránkou ocenenia je www.cenaregionov.sk.

čl. 3 / Charakteristika ocenenia

 1. ”Cena regiónov” je verejným ocenením pre jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov.
 2. Ocenenie sa udeľuje v ôsmich kategóriách za:

2.1. Vzdelávanie a veda

2.2. Umenie a kultúra

2.3. Rozvoj športu

2.4. Zdravotníctvo a sociálne veci

2.5. Rozvoj občianskej spoločnosti

2.6. Férové podnikanie

2.7. Mimoriadny čin

2.8. Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos

 1. Hodnotený bude čin (prínos) osobností v niektorej z vyššie spomínaných kategórií. Činy sú príkladom dobrej praxe alebo majú vysoký predpoklad inšpirovať a motivovať spoločnosť.
 2. Pod pojmom “čin” sa rozumie predovšetkým konkrétna aktivita, ale napríklad aj komplexné riešenie problematiky. Čin zároveň musí mať pozitívny vplyv alebo dopad na spoločnosť.

čl. 4 / Nominácie

 1. Nominovaní môžu byť iba jednotlivci. V prípade činu realizovanom v rámci skupiny či združenia, musí byť kandidát iniciátorom alebo koordinátorom daného činu.
 2. Nominovaní musia spĺňať nasledujúce podmienky:

2.1. čin napĺňa obsahovú charakteristiku ocenenia uvedenú v čl. 3,

2.2. rozsah územia, na ktorom sa čin uskutočnil je na území Slovenskej republiky,

2.3. čin bol vykonaný v predchádzajúcom kalendárnom roku (nevzťahuje sa pre čl. 3
bod 2.8.),

2.4. čin dopomohol k rozvoju regiónov.

 1. Nomináciu na udelenie ocenenia je možné zaslať za seba alebo za druhú osobu.
 2. Vyhlasovanie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí organizátora a samosprávnych krajov.
 3. Nominácie sa podávajú elektronickou formou prostredníctvom prihlášky na webovej stránke www.cenaregionov.sk.
 4. V prípade, ak porote nebude predložený žiadny návrh nominácie v niektorej z kategórií alebo žiadna nominácia nebude spĺňať kritéria pre ocenenie v danej kategórii, ocenenie v danej kategórii nebude udelené.
 5. Nominácie sa nezverejňujú. Zverejnený bude zoznam finalistov a laureáti ocenenia.

čl. 5 / Porota

 1. O udelení ocenení rozhoduje na základe predložených nominácií porota.
 2. Porota je zložená zo 16 členov. Tvoria ju dvaja zástupcovia z každého samosprávneho kraja. Členstvo v porote je dobrovoľné a nie je honorované.
 3. Porotu organizačne a administratívne koordinuje kancelária SK8. Porota je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej vymenovaných členov.
 4. Zasadnutia poroty sú neverejné.
 5. Podmienkou členstva v porote je súhlas s etickým kódexom poroty Ceny regiónov. Etický kódex schvaľuje predseda SK8.

čl. 6 / Výber laureáta

 1. Rozhodovanie o udelení ocenenia prebieha v troch kolách (platí pre každú kategóriu):

1.1. Prvé kolo - Kancelária SK8 preverí všetky predložené nominácie po formálnej stránke uvedené v čl. 4 bod 2,

1.2. Druhé kolo - Porota individuálne bodovo ohodnotí všetky formálne správne nominácie prostredníctvom vopred určených hodnotiacich kritérií uvedených v čl. 6 bod 2. Do tretieho kola postupujú najviac tri nominácie s najvyšším bodovým ohodnotením (finalisti). Pokiaľ viaceré nominácie získali rovnaký počet bodov zodpovedajúci postupovému miestu, v takom prípade postupujú všetky takéto nominácie do tretieho kola.

1.3. Tretie kolo - Porota rozhoduje o udelení ocenení na zasadnutí svojich členov a vyberie laureátov ocenenia jednoduchou väčšinou.

 1. Hodnotiace kritéria, na základe ktorých prebieha výber laureátov:

2.1. Spoločenský dopad - pozitívny vplyv na okolie alebo komunitu,

2.2. Inovatívnosť a originálnosť - inovatívne myslenie a tvorba unikátnych riešení,

2.3. Udržateľnosť - dlhodobý vplyv na oblasť, v ktorej je osobnosť nominovaná,

2.4. Spolupráca a partnerstvo - sieťovanie s inými organizáciami alebo sektormi.

 1. Porota si môže vyžiadať ďalšie informácie od postupujúcich finalistov.

čl. 7 / Ocenenie

 1. Súčasťou ocenenia “Cena regiónov” je soška/plastika, diplom a prípadne ďalšie odmeny.
 2. Všetci nominanti z tretieho kola ocenenia dostanú diplom a prípadne ďalšie odmeny.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odňať, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo ocenenie udelené, neboli pravdivé, alebo ak laureát po udelení koná v rozpore s princípmi, za ktoré mu/jej bolo ocenenie udelené.

čl. 8 / Vyhlásenie laureátov a odovzdanie ocenení

 1. Organizátor udeľuje ocenenia vo všetkých kategóriách najviac jedenkrát v kalendárnom roku.
 2. Organizátor vyhlasuje a oceňuje laureátov spolu s finalistami na verejnom podujatí.
 3. Udelenie ocenenia sa zverejňuje na webovej stránke ocenenia www.cenaregionov.sk.

čl. 9 / Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.
 2. Tento štatút bol schválený uznesením Zhromaždenia združenia SK8 č. 33/2023 zo dňa 26. októbra 2023 a nadobúda účinnosť 26. októbra 2023. 

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu